skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Evaluating Sketchiness as a Visual Variable for the Depiction of Qualitative Uncertainty

Boukhelifa, Nadia ; Bezerianos, Anastasia ; Isenberg, Tobias ; Fekete, Jean-Daniel; Tobias, Isenberg (Editor)

IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 01 December 2012, Vol.18(12), pp.2769-2778 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1077-2626 ; E-ISSN: 1941-0506 ; DOI: 10.1109/TVCG.2012.220

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...