skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

P21-activated kinase 4 (PAK4) is required for metaphase spindle positioning and anchoring

Bompard, G ; Rabeharivelo, G ; Cau, J ; Abrieu, A ; Delsert, C ; Morin, N; Dubois, Frederic (Editor)

Oncogene, 26 March 2012 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-9232 ; E-ISSN: 1476-5594 ; DOI: 10.1038/onc.2012.98

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...