skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Improving the readability of clustered social networks using node duplication

Henr, Nathalie ; Bezerianos, Anastasia ; Fekete, Jean-Daniel

IEEE transactions on visualization and computer graphics, 2008, Vol.14(6), pp.1317-24 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1077-2626 ; PMID: 18988979 Version:1 ; DOI: 10.1109/TVCG.2008.141

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...