skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

RIPK1 and NF- B signaling in dying cells determines cross-priming of CD8+ T cells

Yatim, N ; Jusforgues-Saklani, H ; Orozco, S ; Schulz, O ; Barreira Da Silva, R ; Reis E Sousa, C ; Green, D. R ; Oberst, A ; Albert, M. L

Science, 16 October 2015, Vol.350(6258), pp.328-334 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: 10.1126/science.aad0395

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...