skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

xOWL an Executable Modeling Language for Domain Experts

Wouters, Laurent ; Gervais, Marie-Pierre; Wouters, Laurent (Editor)

Proceedings of the 15th IEEE International Enterprise Distributed Object Computing Conference, 02 September 2011, pp.215-224

DOI: 10.1109/EDOC.2011.13

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...