skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The 'T-cell-ness' of NK cells: unexpected similarities between NK cells and T cells

Narni-Mancinelli, Emilie ; Vivier, Eric ; Kerdiles, Yann M; Haon, Marie Laure (Editor)

International Immunology, July 2011, Vol.23(7), pp.427-31 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0953-8178 ; E-ISSN: 1460-2377 ; DOI: 10.1093/intimm/dxr035

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...