skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A continuous speech recognition approach for the design of a dictation machine

Smaïli, Kamel ; Charpillet, François ; Pierrel, Jean-Mari ; Haton, Jean-Paul

Procceding of European Conference on Speech Technology, 1991, pp.953-956

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...