skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Semantic annotation of Web data applied to risk in food

Hignette, Gaëlle ; Buche, Patrice ; Couvert, Olivier ; Dibie, Juliette ; Doussot, David ; Haemmerlé, Ollivier ; Mettler, Eric ; Soler, Lydie; Garguilo, Violaine (Editor)

International Journal of Food Microbiology, 30 November 2008, Vol.128(1), pp.174-180 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0168-1605 ; E-ISSN: 1879-3460 ; DOI: 10.1016/j.ijfoodmicro.2008.06.027

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...