skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Ecological and evolutionary genomics of marine photosynthetic organisms

Coelho, Susana M ; Simon, Nathalie ; Ahmed, Sophia ; Cock, J Mark ; Partensky, Frédéric; Guyard, Nicole (Editor)

Molecular Ecology, February 2013, Vol.22(3), pp.867-907 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0962-1083 ; E-ISSN: 1365-294X ; DOI: 10.1111/mec.12000

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...