skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Mitochondrial diseases and the role of the yeast models

Rinaldi, Teresa ; Dallabona, Cristina ; Ferrero, Ileana ; Frontali, Laura ; Bolotin-Fukuhara, Monique; Denner, Marie-Claude (Editor)

FEMS Yeast Research, December 2010, Vol.10(8), pp.1006-22 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1567-1356 ; E-ISSN: 1567-1364 ; DOI: 10.1111/j.1567-1364.2010.00685.x

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...