skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Tangible Interaction in Mixed Reality Systems

Couture, Nadine ; Riviere, Guillaume ; Reuter, Patrick

Human-Computer Interaction Series, MIXER - The Engineering of Mixed Reality Systems, pp.101-120

DOI: 10.1007/978-1-84882-733-2_6

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...