skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Reference frames for spatial cognition: different brain areas are involved in viewer-, object-, and landmark-centered judgments about object location

Committeri, Giorgia ; Galati, Gaspare ; Paradis, Anne-Lise ; Pizzamiglio, Luigi ; Berthoz, Alain ; Le Bihan, Denis; Le Bihan, Denis (Editor)

Journal of Cognitive Neuroscience, November 2004, Vol.16(9), pp.1517-35 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0898-929X ; E-ISSN: 1530-8898 ; DOI: 10.1162/0898929042568550

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...