skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Barchan dune corridors: Field characterization and investigation of control parameters

Elbelrhiti, Hicham ; Andreotti, Bruno ; Claudin, Philippe; Claudin, Philippe (Editor)

Journal of geophysical research. Earth surface, 08 March 2008, Vol.113, p.F02S15 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2169-9003 ; E-ISSN: 2169-9011

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...