skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

ArcheoTUI - A Tangible User Interface for the Virtual Reassembly of Fractured Archeological Objects

Reuter, Patrick ; Rivière, Guillaume ; Couture, Nadine ; Sorraing, Nicolas ; Espinasse, Loïc ; Vergnieux, Robert

The 8th International Symposium on Virtual Reality, Archaeology and Cultural Heritage (VAST'07), 2007, pp.15-22

DOI: 10.2312/VAST/VAST07/015-022

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...