skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

An FCA System based on Artificial Intelligence and an Ontology Model

Niwattanakul, Suphakit ; Martin, Philippe ; Eboueya, Michel

the International INPROCEEDINGS on Knowledge Processing in Practice (KPP 2007), 2007

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...