skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Repair of Rhodopsin mRNA by Spliceosome-Mediated RNA Trans -Splicing: A New Approach for Autosomal Dominant Retinitis Pigmentosa

Berger, Adeline ; Lorain, Stéphanie ; Joséphine, Charlène ; Desrosiers, Mélissa ; Peccate, Cécile ; Voit, Thomas ; Garcia, Luis ; Sahel, José-Alain ; Bemelmans, Alexis-Pierre; Bemelmans, Alexis (Editor)

Molecular Therapy, May 2015, Vol.23(5), pp.918-930 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1525-0016 ; E-ISSN: 1525-0024 ; DOI: 10.1038/mt.2015.11

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...