skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Guanine glycation repair by DJ-1/Park7 and its bacterial homologs

Richarme, Gilbert ; Liu, Cailing ; Mihoub, Mouadh ; Abdallah, Jad ; Leger, Thibaut ; Joly, Nicolas Y ; Liébart, Jean-Claude ; Jurkunas, Ula ; Nadal, Marc ; Bouloc, Philippe ; Dairou, Julien ; Lamouri, Aazdine; Joly, Nicolas (Editor)

Science, 13 July 2017, Vol.357(6347), pp.208-211 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: 10.1126/science.aag1095

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...