skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Corporate diplomacy and political CSR: Similarities, differences and theoretical implications

Ingenhoff, Diana ; Marschlich, Sarah

Public Relations Review, June 2019, Vol.45(2), pp.348-371 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0363-8111 ; DOI: 10.1016/j.pubrev.2019.01.002

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...