skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

From rural rebellion to urban uprising? A socio-spatial perspective on Bujumbura's conflict history.

Van Acker, Tomas; Büscher, Karen

Urban Africa and violent conflict: understanding conflict dynamics in Central and Eastern Africa from an urban perspective, 2019

ISBN: 9780367236878

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...