skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Views of policy makers and health promotion professionals on factors facilitating implementation and maintenance of interventions and policies promoting physical activity and healthy eating : results of the DEDIPAC project

Muellmann, Saskia ; Steenbock, Berit ; De Cocker, Katrien ; De Craemer, Marieke ; Hayes, Catherine ; O’shea, Miriam P ; Horodyska, Karolina ; Bell, Justyna ; Luszczynska, Aleksandra ; Roos, Gun ; Langøien, Lars Jørun ; Rugseth, Gro ; Terragni, Laura ; De Bourdeaudhuij, Ilse ; Brug, Johannes ; Pischke, Claudia R

BMC PUBLIC HEALTH, 2017 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1471-2458 ; DOI: 10.1186/s12889-017-4929-9

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...