skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A pinch of RNA spices up DNA repair

Modesti, Mauro; Bidaut, Ghislain (Editor)

Science, 2018, Vol.361(6407), pp.1069-1070 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1126/science.aau9194

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...