skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Water and development an evaluation of World Bank support, 1997-2007

Independent Evaluation Group;; World Bank ; World Bank independent Evaluation Group

ISBN: 0821383930 ; ISBN: 9780821383933 ; DOI: 10.1596/978-0-8213-8393-3

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...