skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Supply chain risk management in financial crisis a multiple case-study approach

Blome, Constantin; Schoenherr, Tobias

International journal of production economics, 2011, Vol.134(1), pp. 43-57 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-5273

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...