skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Subsidies on low-skilled workers' social security contributions the case of Belgium

Dagsvik, John ; Jia, Zhiyang ; Orsini, Kristian ; Van Camp, Guy;; Dagsvik, John K ; Jia, Zhiyang ; Orsini, Kristian ; Van Camp, Guy

Empirical economics : a journal of the Institute for Advanced Studies, Vienna, Austria, 2011, Vol.40(3), pp. 779-806 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0377-7332

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...