skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The "visual depiction effect" in advertising : facilitating embodied mental simulation through product orientation

Elder, Ryan S; Krishna, Aradhna

Journal of consumer research, 2012, Vol.38(6), pp. 988-1003 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0093-5301

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...