skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The repetition-break plot structure makes effective television advertisements

Loewenstein, Jeffrey; Heath, Chip ; Raghunathan, Rajagopal

Journal of marketing, 2011, Vol.75(5), pp. 105-119 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2429

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...