skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Implications of "online display advertising targeting and obtrusiveness"

Goldfarb, Avi; Tucker, Catherine ; Matwyshyn, Andrea M ; Lodish, Leonard M ; Reed, Americusmmnmmii

Marketing science : the marketing journal of the Institute for Operations Research and the Management Sciences, 2011, Vol.30(3), pp. 413-415 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0732-2399

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...