skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Search engine advertising channel substitution when pricing ads to context

Goldfarb, Avi; Tucker, Catherine

Management science : journal of the Institute for Operations Research and the Management Sciences, 2011, Vol.57(3), pp. 458-470 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0025-1909

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...