skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Do you really know who your customers are? a study of US retail hotel demand

Lee, Seonah ; Garrow, Laurie ; Higbie, Jon ; Keskinocak, Pinar ; Koushik, Dev;; Lee, Seonah ; Garrow, Laurie A ; Higbie, Jon A ; Keskinocak, Pinar ; Koushik, Dev

Journal of revenue and pricing management, 2011, Vol.10(1), pp. 73-86 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1476-6930

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...