skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Stakeholder welfare and firm value

Jiao, Yawen

Journal of banking & finance, 2010, Vol.34(10), pp. 2549-2561 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-4266

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...