skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Managing earnings using classification shifting evidence from quarterly special items

Fan, Yun ; Barua, Abhijit ; Cready, William ; Thomas, Wayne;; Fan, Yun ; Barua, Abhijit ; Cready, William M ; Thomas, Wayne B

The accounting review : a journal of the American Accounting Association, 2010, Vol.85(4), pp. 1303-1323 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-4826

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...