skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The language of US corporate environmental disclosure

Cho, Charles H; Patten, Dennis M ; Roberts, Robin W

Accounting, organizations and society : an international journal devoted to the behavioural, organizational and social aspects of accounting, 2010, Vol.35(4), pp. 431-443 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03613682

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...