skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Markowitz's "Portfolio selection" : a fifty-year retrospective

Rubinstein, Mark

The journal of finance : the journal of the American Finance Association, 2002, Vol.57(3), pp. 1041-1045 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00221082

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...