skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Are medical prices declining? Evidence from heart attack treatments

David M. Cutler ; Mark Mcclellan ; Joseph P. Newhouse ; Dahlia Remler;; Cutler, David M

The quarterly journal of economics, 1998, Vol.113(4), pp. 991-1024 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0033-5533

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...