skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Hanns Ullrich, Reto M. Hilty, Matthias Lamping and Josef Drexl (eds): TRIPS plus 20 – From Trade Rules to Market Principles: MPI Studies on Intellectual Property and Competition Law, Vol. 25, Springer Verlag, Berlin-Heidelberg 2016. 760 pp. ISBN 978-3-662-48106-6. €180.00

Petersmann, Ernst-Ulrich

IIC - International Review of Intellectual Property and Competition Law, 3/1/2017 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-9855 ; E-ISSN: 2195-0237 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s40319-017-0555-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...