skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Experimenting in the properties of magnetic metals, from Chapter 5 of De Magnete, Magneticisque Corporibus, et de Magno Magnete Tellure, pub. Petrus Short, London, 1600 (engraving)

Gilbert, William

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...