skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Intangible resources and technology adoption in manufacturing firms

Gómez, Jaime ; Vargas, Pilar

Research Policy, November 2012, Vol.41(9), pp.1607-1619 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0048-7333 ; E-ISSN: 1873-7625 ; DOI: 10.1016/j.respol.2012.04.016

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...