skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Usage Patterns of an Online System

Cooper, M. D.

Journal of the American Society for Information Science, Sept, 1983, Vol.34(5), p.343-349 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8231

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...