skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Interaction terms in nonlinear models.(METHODS CORNER)

Karaca - Mandic, Pinar ; Norton, Edward C. ; Dowd, Bryan

Health Services Research, Feb, 2012, Vol.47(1), p.255(20) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0017-9124

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...