skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Covalent intermediate trapped in 2-keto-3-deoxy-6-phosphogluconate (KDPG) aldolase structure at 1.95-[Angstrom] resolution

Allard, Julie ; Grochulski, Pawel ; Sygusch, Jurgen

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, March 27, 2001, Vol.98(7), p.3679 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...