skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Global vision and performance indicators for an industrial improvement approach

Berrah, L. ; Mauris, G. ; Haurat, A. ; Foulloy, L.

Computers in Industry, Dec, 2000, Vol.43(3), p.211(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0166-3615

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...