skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Neighborhood Environment and Self-Reported Health Status: A Multilevel Analysis

Malmstrom, Marianne ; Sundquist, Jan ; Johansson, Sven - Erik

The American Journal of Public Health, August, 1999, Vol.89(8), p.1181 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-0036

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...