skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Things come in fours: Comparing Marshall McLuhan’s Tetrad and Claude Lévi-Strauss’s Canonical Formula

Blechman, Robert K.

Explorations in Media Ecology, December 2013, Vol.12(F0020003), pp.209-215 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1539-7785

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...