skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The Contribution concept for the control of a manufacturing multi-criteria performance improvement.(Author abstract)

Berrah, L. ; Cliville, V. ; Montmain, J. ; Mauris, G.

Journal of Intelligent Manufacturing, 2019, Vol.30(1), p.47(12) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0956-5515 ; DOI: 10.1007/s10845-016-1227-9

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...