skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The digital trainer in the school. NetLogo agent-based simulation model/L'animatore digitale a scuola. Modello di analisi con simulazione ad agenti in NetLogo

Di Mele, Luciano ; Longo, Giuseppe

Formare, 2017, Vol.17(3), p.64(19) [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.13128/formare-21262

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...