skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Multi-dimensional assessment of drought vulnerability in Africa: 1960--2100.(Report)

Ahmadalipour, Ali ; Moradkhani, Hamid

The Science of the Total Environment, Dec 10, 2018, Vol.644, p.520 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0048-9697 ; DOI: 10.1016/j.scitotenv.2018.07.023

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...