skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Taxonomic and functional diversity of rotifers, what do they tell us about community assembly?(Primary Research Paper)

Obertegger, Ulrike ; Flaim, Giovanna

Hydrobiologia, 2018, Vol.823(1), p.79(13) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-8158 ; DOI: 10.1007/s10750-018-3697-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...