skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

What is the role of water in the geopolymerization of metakaolin?(Report)(Statistical data)

Park, Sungwoo ; Pour-Ghaz, Mohammad

Construction and Building Materials, Sept 10, 2018, Vol.182, p.360(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-0618 ; DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2018.06.073

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...