skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Utilizing blast furnace slags (BFS) to prepare high-temperature composite phase change materials (C-PCMs).(Report)(Statistical data)

Zhang, Yuanbo ; Liu, Jicheng ; Su, Zijian ; Liu, Bingbing ; Lu, Manman ; Li, Guanghui ; Anderson, Corby ; Jiang, Tao

Construction and Building Materials, July 20, 2018, Vol.177, p.184(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-0618 ; DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2018.05.110

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...