skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Research and application of pervious concrete as a sustainable pavement material: A state-of-the-art and state-of-the-practice review

Zhong, Rui ; Leng, Zhen ; Poon, Chi-Sun

Construction and Building Materials, Sept 20, 2018, Vol.183, p.544(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-0618 ; DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2018.06.202

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...